Những bài viết kể về những hành trình mà tôi trải qua, một chuyên du lịch, một cuộc thăm quan, một ngày đi làm việc …
Tôi ghi chép lại những trải nghiệm quý giá mà mình học được tại chuyên mục này